Tehlikeli maddelerin insan sağlığı,diğer canlılar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak;bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak,sorumluluk,yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar ulusal ve uluslararası mevzuatlarla belirlenmiştir.Ülkemizde bu mevzuatlara imza koyarak taraf olmuştur. Ülkemizde yapılan ulusal mevzuat düzenlemeleri sonucunda işletmelerin başlıca yükümlülükleri şu şekildedir:

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan işletmeler ile miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Toplam araç taşıma kapasitesi 50 ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, parekende satış yapan akaryakıt,LPG,CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG,CNG tüp satışı yapan işletmelerin,liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup,Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların 01.01.2018 tarihinden itibaren tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almaları zorunludur.

Tehlikeli madde elleşleyen kıyı tesislerinin,kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi almaları ve tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte sorumlulukların ve tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlamaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet alma yükümlülüğü bulunan işletmeler; bünyelerinde TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) istihdam edebilirler veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bölgelerinde bulunan TMGDK’ndan (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumu) bu hizmeti alabilirler.

Martı TMGDK - Tüm hakları saklıdır.

Martı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu

        

English